Sunset in Bali

Sunset in Bali
Sunset in Bali

Bali paddy fields

Bali paddy fields
Bali paddy fields

Clouds at Triund Hill

Clouds at Triund hill
Clouds at Triund hill

A Temple in Bangkok

A Temple in Bangkok
A Temple in Bangkok

Evening in Bangkok

Evening in Bangkok
Evening in Bangkok

The Majestic Annapurna range

Annapurna range Nepal
Annapurna range Nepal

Sunrise in Tawang

Sunrise in Tawang
Sunrise in Tawang